fbpx Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
0,00 0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Ticari Elektronik Onay Metni

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ

 

Vermiş olduğum kişisel bilgilerimi Fooders Gıda Üretim ve Pazarlama (Fooders) açık rızam ile verdiğimi, bu bilgilerimin Fooders tarafından FOODERS markası ile ilgili yapılacak reklam, promosyon, tanıtım, kampanyalar vb. bilgilendirme amaçlı iznini verdiğim kanallar yoluyla ticari elektronik ileti gönderilmek üzere kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Bu metni onaylamakla, Fooders Gıda Üretim ve Pazarlama (“Fooders”) tarafından kampanyalar, araştırmalar, anketler, bilgilendirme, pazarlama başlıkları altında ve bunlarla sınırlı olmaksızın sunulan fırsatlar, hizmetler vb. yararlanabilme amacı ile tarafıma açık veya örtülü olarak verilen ve/veya daha önceden verilmiş olan kişisel bilgilerim dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her nevi kişisel bilgilerimin (özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere), Fooders tarafından toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, analiz edilmesine, raporlanmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak aşağıda belirtilen Türkiye’deki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına (birlikte “İşlenme” olarak alınacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktayım.

 

6698 Sayılı Kanun’un 10. ve 11. maddeleri kapsamında, kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın bulunduğu tarafıma bildirilmiştir.

 

Haklarımı aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak Fooders’a iletebileceğim tarafıma bildirilmiştir: Telefon no. 0532 4055996 / [email protected]

 

Bu bilgilerin sadece Fooders’ın ve sözleşme ilişkisi içinde olduğu Veri Alanlar’ın hizmet kalitesini arttırmak, müşteri memnuniyetini sağlamak, yeni ürün ve hizmetler bakımından tarafımı  bilgilendirmek, tarafıma özel  hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak,  reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer  hizmetleri sunmak amacı ile kullanılacağı  bildirilmiştir.

 

Paylaşmış olduğum bilgiler ve görüşme kayıtlarının, kişisel verilerin korunması konusunda ilgili mevzuata uygun hareket eden üçüncü kişilerle, 6698 Sayılı Kanun’un belirlemiş olduğu çerçevede, yalnızca ihtiyaç durumunda, gerekli ölçüde ve ancak mevzuatın izin verdiği ve zorunlu tuttuğu sınırlar dâhilinde paylaşılacağı tarafıma bildirilmiştir.

Fooders Gıda Üretim ve Pazarlama